GDPR zásady společnosti

GDPR - Zásady společnosti SMARTER pro využívání a ochranu osobních dat

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, našich klientů.

Jaké osobní údaje klienta shromažďuje a zpracováváme a za jakým účelem? Výlučně jen údaje sloužící k řádné realizaci smluvního vztahu. Konkrétně:
 • osobní údaje sloužící k identifikaci klienta - jméno, příjmení, podpis, u klienta-právnické osoby adresu, daňové identifikační číslo a IČO,
 • kontaktní údaje - adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa,
 • záznamy obchodní, organizační aj. komunikace s klientem

Se souhlasem klienta a s možností okamžitého odvolání souhlasu, jsou shromažďovány a zpracovávány osobní údaje, za účelem marketingu:
 • zasílání newsletteru,
 • nabídek,
 • pozvánek apod.

Jak uvedená data získáváme?
 • přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby
 • při realizaci dohodnutých služeb, programů,
 • z veřejně přístupných rejstříků, webů apod.

Jak je zajištěna ochrana osobních dat?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Využíváme kontrolní, technické a bezpečnostními systémy, které garantují maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu jsou osobní data poskytována?
Zásadně nejsou poskytována třetím stranám s výjimkou:
 • státních orgánů, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy
 • dalších subjektů, pokud je to nezbytné pro právní ochranu firmy (např. soudům, soudním exekutorům. Rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro zajištění právní ochrany firmy;

Jaká jsou práva klientů z hlediska ochrany jejich osobních dat?
Plně jsou respektována práva subjektu osobních údajů daná Nařízením GDPR, články 15 -22 včetně práva být informovaný, práva na přístup, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost, vznést námitku až po obrácení se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kde lze získat další informace a uplatnit případné námitky?
Uplatnit svá práva či případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas, změnit jeho rozsah či požádat o výpis lze některým z následujících způsobů:
 • e-mailovou zprávou na smarter@smarter.cz
 • zavoláním na informační linku +420 226 218 888;
 • písemně na adresu společnosti SMARTER, Vilová 8, Praha 10, PSČ 100 00
 • odvolat udělený souhlas, popřípadě jej potvrdit lze pomocí elektronického odkazu v zasílaných dokumentech.

Tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách https://www.smarter.cz/
S pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient seznámen při uzavírání smluvního vztahu nebo jsou přímo dodatkem smlouvy.