VIZE JAK Z KRIZE: JAK VČAS ROZPOZNAT, PŘEKONAT A VYUŽÍT KRIZI?


Co je cílem programu?

Připravit se na řešení krizových situací v postcovidovém období (po skončení státních kompenzací a přechodném snížení nákladů). Umět reagovat na proměnu zdravotní krize v krizi sociálně-ekonomickou. Včas rozpoznávat krizové signály, sestavovat krizový plán a následně jej také prakticky a efektivně realizovat. Dovednosti budou rozvíjeny na praktických příkladech simulované krize ve firmě. Program účastníkům ukáže, kde hledat rezervy a redukovat zbytné náklady. Především však posílí jejich schopnosti rychlé adaptace na nové podmínky. Nastartuje změny v chování, ve vývoji produktů či služeb. Posílí schopnost zachytit aktuální potřeby trhu a nově nastavit přístup ke klientům.

Co konkrétně program přináší?

 • Sami si odpovíte na otázku, jak se vaše firma vypořádává s krizí, jaké typy krize přichází ve vaší firmě v úvahu. Najdete problémová místa v organizaci, kooperaci a finančním řízení firmy.

 • Poznáte charakter současné krize a proč na ni ti, kteří chtějí přežít, musí umět reagovat

 • Seznámíte se s tím, jaké jsou a jak se projevují etapy krize – od prvních vlaštovek až třeba k bankrotu.

 • Vyzkoušíte si, jak se sestavuje krizový plán. Projdete procesem krizového managementu „od papíru k realizaci“.

 • Zvládnete krizovou komunikaci uvnitř firmy i navenek.

 • Získáte jistotu v přijímání rozhodnutí, která budou prevencí krize i rozhodnutí, která budou reagovat na krizové signály.

 • Naučíte se podnikatelské / manažerské prozíravosti v hospodářsky nejisté době. Posílíte schonost efektivně se vypořádat se špatnými rozhodnutími.

 • Budete vědět co se vyplatí a naopak nevyplatí dělat při restartu firmy.

... a to vše v bezpečném prostředí simulované firmy avšak nápadně podobné té vaší.

Jak program probíhá?

V první části je připraven online „audit“. Jedná se o orientační „barometr“ firemní kondice, který ověřuje a hodnotí:

 • Ekonomické ukazatele (analýza finančních výkazů, cash flow, ukazatele likvidity, aktivity, rentability, zadluženosti atd.)

 • Socioprofesní ukazatele (lidský kapitál, personální stabilita, profesní rozvoj, výkonnost managementu)

 • Ukazatele obchodního potenciálu (pozice na trhu, příležitosti a předpoklady pro růst tržního podílu, rizikovost a závislost produkce, předvídatelnost změn, konkurence)

 • Technicko organizační ukazetele (příležitosti pro optimalizaci procesů, pro využití nových technologií, inovační potenciál apod.)

Online „audit“ ukáže, kde se vaše společnost nalézá na škále od vysokého rizika bankrotu až po vysokou míru prosperity, současné a perspektivní hodnoty.  Pomůže vám identifikovat:

 •  oblasti krizových řešení k redukci ztrát a maximálnímu využití zdrojů

 •  potřebu krizového plánu a přípravy krizového managementu

Ve druhé části čeká účastníky strategický workshop: „Krize vyžaduje nové vize!“ Na workshopu získáte / vytvoříte:

 • Strategickou vizi pro vaši firmu a návrh konkrétních cílů a opatření ke snížení nákladů a využití odkrytého potenciálu firmy a příležitostí na trhu

 • Vlastní doporučení změny vašeho ekonomického myšlení a rozhodování

 • Přehodnotíte „precovidové“ záměry, nově stanovíte priority a na základě nově zformulované firemní vize upřesníte hodnoty firmy.

… a na závěr se připravíte, jak profesionálně sdílet novou vizi a inovativní projekty s perspektivními zaměstnanci (interní komunikace) a klienty (marketingová komunikace).

Pro koho je workshop určen?

Pro podnikatele a manažery, kteří správně tuší, že návrat k tomu, co bylo před Covidem, není zcela reálný, kteří chtějí najít správnou cestu pro postcovidovou dobu.

Jak je workshop organizován?

Online část:

 • úvodní auditní test v aplikaci Opinion. Příprava nezbytných firemních dat a zodpovězení otázek testu zabere max. 2 hod.

 • Online workshop na základě auditního testu - 3,5 hodiny (aplikace Zoom, Teams nebo Webex)

Prezenční část:

 • strategický workshop:  vytvoření firemní vize

 • příprava krizového / postcovidového plánu a plánu jeho komunikace.

Maximální počet účastníků: 8 osob

Program workshopu:

Online část:

Co ukázal online audit? Jak nám naše současná firemní kondice pomůže čelit krizi? SWOT analýza výstupů z online testu.  V čem se skrývají naše slabiny a hrozby, kde jsou naše výhody a příležitosti pro postcovidové období?

Prezenční část:

Co je krize a kdy na ni musím reagovat

 • Krize – co tím myslíme.

 • Typy krizí, závažnost a délka.

 • Typické reakce na krizi.

 • Příklady firmy „bez vize do krize“.

 Jaká krize přichází ve vaší firmě v úvahu?

 • Definice rizik v našem byznysu.

 • Brainstorming – příklad krize jako blesku z čistého nebe.

 • Brainstorming – příklad krize jako plíživého zabijáka.

 • Jak dlouho krizi/propad/ztrátu jsem ochoten u naší firmy tolerovat? Kdy spouštím krizový plán?

Etapy krize - od prvních vlaštovek až třeba k bankrotu

 • Indikátory kolem nás.

 • Indikátory v naší firmě.

 • „Bod zvratu“ – moment, kdy už je pozdě.

 • Bankrotní KPI – aneb jak změřit jestli zkrachujeme.

Krizový plán – sestavme jej „na papíře“

 • Spočítáme o kolik přijdeme.

 • Definujeme „rodinné stříbro“ naší firmy.

 • Definujeme nové příležitosti – kritické myšlení.

 • Osekáváme náklady.

 • Měníme tým.

Chování vaší firmy v simulované krizi

 • Nasimulujeme vstup vaší firmy do krizového období. Každý tým sestaví plán protikrizových opatření a vypočte předpokládaný důsledek na hospodaření firmy.

 • Prezentace krizového plánu ostatním.

 • Zpětná vazba k prezentaci.

Krizový plán – „od papíru k realizaci a úspěchu“

 • Krizový plán máme, ale proč jej stále ještě nevyužíváme?

 • Psychologie krize.

 • Osobnostní předpoklady manažera – leadership.

 • Kritické a inovativní myšlení - tvorba nových příležitostí.

 • „Prodej změny“ – change management.

Nové nastavení firmy a jejího řízení

 • Komunikace změny uvnitř firmy a směrem k trhu, klientům.

 • Změna stylu vedení z hlediska změn v pracovních podmínkách.


Autor textu: vedení SMARTER, s.r.o.Všechny články zde