HYBRIDNÍ LEADERSHIP: JAK VÉST TÝM NA DÁLKU I ZBLÍZKA?


Co je cílem tréninku?

Sdílet a vzájemně si předat zkušenosti z budování a vedení týmu, v němž mohou v různých fázích a v rámci různých úkolů a projektů fungovat jeho jednotliví členové v celé škále „vzdálenosti“, od plné home office po každodenní fyzické setkávání.

Od manažerů a leaderů týmů to vyžaduje nové schopnosti a dovednosti. Musí umět vést tým „na dálku i zblízka“. Ztráta možnosti každodenní, bezprostřední a okamžité komunikace a kooperace s sebou nese uvolnění vztahů, nezbytnost větší samostatnosti v rozhodování. Na druhé straně to od pracovníků vyžaduje více odpovědnosti a disciplíny, aby byla zachována potřebná míra týmové synergie. Trénink poskytuje účastníkům zcela novou „brašnu“ s postcovidovým manažerským „nářadím“.

Co konkrétně program přináší?

Hlavní inspirací a východiskem tohoto manažerského programu je koncept 4-D systému vedení lidí, jak jej vyvinula a aplikovala americká vesmírná agentura NASA a jeden z jejích předních manažerů Dr. Charlie Pellerin v roce 2009, kdy byl po celosvětové krizi nutný důkladný „restart“ a dosažení maximálního synergického fungování týmů.

Programu odpovídá na otázky:

 • Jak skloubit  4 základní dimenze, které jsou klíčové pro dobré fungování týmu?

 • Které faktory  ovlivňují reaktivitu lidí při vedení lidí na dálku / zblízka a to na obou stranách?

 • Jak se liší „remote / close leadership“ a na co má v obou modelech vedení leader zaměřovat svoji pozornost a aktivitu?

 • Jak udržet, posílit a měřit efektivitu, výkonnost a synergii týmu v „hybridních“ podmínkách?

Jak program probíhá?

 • V první části si osvojíme koncept 4-D systému a budeme uvažovat o jeho využití při vedení našeho týmu v současných podmínkách.

 • Ve druhé části společně definujeme rozdílné požadavky na „close“ a „remote“ leadership a vyzkoušíme si především nové prvky vedení, které jsou cestou k manažerskému úspěchu v „postcovidové době“.

Pro koho je trénink určen?

Stejně tak pro začínající jako zkušené manažery a leadery.  Nová situace relativizuje výhody manažerské zkušenosti a vyžaduje změnu stylu vedení od služebně mladších i starších lidí.

Jak je trénink organizován?

Typ tréninku: online trénink prostřednictvím aplikace Zoom, Teams nebo Webex
Délka tréninku: 3 x 3,5 hodiny.
Rekapitulační e-learningový test v aplikaci Opinion
Maximální počet účastníků: 8 osob

Program workshopu:

Vliv společenských změn a pracovních zvyklostí na psychiku a výkonnost

 • Jak prožíváme změny obecně / tady a teď.

 • Vliv změněných sociálních podmínek na výkon lidí, týmů i organizací.

 • Co je a co není  „vzdálený leadership“, jak se liší od „běžného“ vedení lidí.

4-D Systém řízení a měření výkonu týmu podle NASA

 • Definování jednotlivých kvadrantů.

 • Naplňování 4-D modelu v současné době.

 • Které pilíře jsou nejvíce opomíjené – a proč?

 • Vědomý leadership - obnovení rovnováhy 4-D přístupu při vedení lidí.

Vize – světlo na konci tunelu

 • Proč připomínat nejen úkoly, ale i dlouhodobé cíle a směřování (vize) organizace?

 • Potřeba cíle a „nadějné budoucnosti“.

 • Jak překládat firemní vize do týmové?

 • Stanovování cílů a priorit.

Remote / close leadership. Řízení „na dálku“ i „zblízka“

 • Jaké (standardní) prvky řízení (na dálku) používáte?

 • Agilní přístup – definice, hlavní pilíře, výhody x nevýhody.

 • Svoboda versus disciplína? Jak se to řeší v agilním leadershipu?

 • Podpora osobní odpovědnosti (způsoby a techniky rozvoje).

 • Osobní odpovědnost x vliv na výkonnost a efektivitu týmu.

Remote empowerment a kontrola plnění úkolů na dálku

 • Remote empowerment, jak v současnosti posilovat jednotlivce a tým?

 • Kontrola na dálku: Kdo/kdy/jak/jak často/?

 • Nastavování měřitelných a adekvátních kritérií.

 • Co když člen týmu/tým neplní?

Kdo je kdo v mém týmu a jak s nimi jednat?

 • Analýza propojení týmu (je možné být i v online době „nezapojený“?

 • Odlišnosti členů týmů, různost potřeby a formy kontaktu.

 • Definice týmových rolí a chování osobnostních typů v nových podmínkách? Jaký přístup kdo potřebuje?

 • Co znamená a jak je významná „pozitivní a konstruktivní komunikace“  v online prostředí? Jak lidi „vtáhnout do hry“?

Další možnosti propojování týmu a udržování „provozní teploty“

 • Potřeba sounáležitosti a efektivní zapojení/propojení s týmem.

 • Podpora inovací, kreativity, seberealizace a sebeuspokojení z práce.

 • Práce s emocemi v týmu.

Motivace lidí a jejich oceňování

 • Jak motivovat zblízka a jak na dálku - existuje nějaký rozdíl?

 • Které úkoly (cíle) se v současné době daří s týmem plnit snadno a které obtížně a proč?

 • Příčiny oslabeného fungování týmů: „tvrdá“ rizika (klasický management) vs. „měkká“ rizika (sociální kontext).

 • Znáte „akcelerátory“ a „brzdy“ vašich lidí?

 • Jak oceňujete svoje lidi v týmu? (jak často, za co, jakým způsobem?)

 • Metoda P.O.O.P.S. (pravidelně – opravdově – okamžitě – přiměřeně – specifikovaně).

 • Jak ocenit druhého, aby to „slyšel“. Následky nedostatečného oceňování.


Autor textu: vedení SMARTER, s.r.o.Všechny články zde