Jaké hodnoty podporuje „Agile Culture“


Odhodlání, odvaha

Agilní firemní kultura žádné hodnoty lidem nevnucuje, ale vytváří podmínky, aby lidé určité hodnoty využívali a
posilovali. Platí to i o odvaze vyjadřovat vlastní názory a jít nevyzkoušenými a nejistými cestami, experimentovat.
Kde se ta odvaha bere? Její základ je v tom, že lidé v agilních týmech (bez ohledu na sílu individuálně geneticky a
výchovou dané lidské obavy) nemají strach, nebojí se udělat chybu, neobávají se tvrdé kritiky. To otvírá prostor
pro odvážný osobní „rozlet“. Odvahu posiluje i to, že dělají věci, které považují za své, přispěli k jejich generování
a k jejich schválení, přijetí.

 

Orientace na cíl

Lidé v agilních týmech jsou mnohem více orientování na cíle a jejich efektivní dosahování, než lidé ve firmách
s klasickým „waterfall“ pracovním postupem. Co to způsobuje? Především fakt, že cíle v agilním režimu nejsou „ve
hvězdách“ nejsou vzdálené a přímo nesouvisející s každodenní prací. Právě naopak, cíle jsou blízké a konkrétní,
procházejí každodenním porovnáním s tím, co se právě dělá a co je již hotovo. Neustálá vizualizace cílů a
permanentní zpětná vazba je také velkým motivačním faktorem k dosahování drobných cílů, ze kterých se skládá
velký úspěch.

 

Respekt, nezávislost, svoboda

Lidé v agilních týmech se cítí svobodně, vzájemně se respektují a týmy nezávisle rozhodují o své činnosti a cílech,
které se pohybují v širokém „koridoru“ který je tvořen firemní strategií na straně jedné a potřebami trhu (klientů)
na straně druhé. Kde se ona svoboda, respekt a nezávislost bere? Především to je dáno neexistencí složité řídící
struktury, ve které je snaha maximum rozhodování „držet“ co nejvýše. Rozhodnutí shora mají potom složitou cestu
dolů, během které jsou často účelově interpretována a deformována. Lidé jsou hodnoceni spíše podle toho, jak
svou práci „reportují“, než jak ji skutečně dělají. V agilní kultuře je naopak snaha rozhodování přenášet „dolů“,
posilovat participaci lidí a respektovat nezávislost týmů a jejich členů.

 

Odpovědnost, zapojení

Svoboda vždy musí být v rovnováze s respektováním pravidel a s osobní odpovědností. Agilní prostředí poskytuje
lidem velký prostor pro svobodné vyjadřování, rozhodování a tím i seberealizaci. Na druhé straně má jasně
nastavená „pravidla hry“, která je nutno dodržovat. K dodržování pravidel však nenutí „dráb“ v podobě
autoritativního manažera, ale týmový duch, atmosféra v týmu a týmová komunikace, které spontánně a
neformálně korigují snahy pravidla obcházet či nedodržovat. Prostředí agilního týmu je velmi „průhledné“, je jasně
a prakticky každý den vidět, kdo a jak se chová, podává výkon, využívá svůj potenciál.

 

Otevřenost vůči změnám

Agilní týmy jsou otevřené vůči změnám. Členové týmu přijímají změny pozitivně a konstruktivně. Čím je takový
postoj dán? Všemi výše uvedenými prvky, hodnotami, které v agilním prostředí dominují: svobodným duchem,
ztrátou zbytečných obav z důsledků chyb, otevřenou komunikací a vzájemnou podporou a respektováním členů
týmu. Změny jsou každodenní věcí, tým je prostřednictvím Product Ownera neustále v kontaktu s potřebami 
klienta a průběžně reaguje na změny a upřesnění jeho očekávání. Pozitivní postoj ke změnám je tak dán také tím,
že se převážně jedná o menší, dílčí změny, které průběžně reagují na posuny v cílových potřebách a na dohodnutá
zlepšení procesu.

PhDr. Aleš Kabátek, CSc. | Autor je sociolog, ředitel společnosti SMARTER Training & Consulting

Všechny články zde