Vzděláváním k překonání důsledků recese a k nastartování růstu


Ještě „škrtáme“ peníze na vzdělávání?

Jednou z odpovědí majitelů a manažerů firem na hospodářskou recesi bylo „seškrtejme rozpočet na vzdělávání“. Z krátkodobého hlediska to mohlo pomoci. Kdo však přemýšlel perspektivně, přemýšlel jinak: „udržme schopné lidi a profesně je vybavme na náročné období, které přijde“. Byla to odpověď, která nepodceňovala obtížnou ekonomickou situaci, ale také dávala šanci budoucímu rozvoji firmy. Ti, kteří v té době říkali: „propouštět vojáky před bojem je nesmysl“, mají vyhráno. Vzděláním posílili „bojeschopnost vojáků“ a dnes dokážou reagovat na náznaky hospodářského oživení.

 

Tak jako ve všech oblastech i ve vzdělávání platí, že dobrá investice je návratná a špatná znamená vyhozené peníze. Vzdělávání pracovníků je správnou investicí, pokud pomáhá aktuálně i perspektivně zlepšovat pozici firmy na trhu a zvyšovat zisk. Pokud vyhodnotíme realizované či plánované vzdělávací programy jako „plošný sociální či kulturní benefit“ pro pracovníky, odložme je klidně na období „blahobytu“ a nyní neutrácejme peníze. Pokud však je vzdělávání přímou cestou k vyššímu výkonu schopných lidí a tím k prosperitě firmy, nešetřeme čas ani peníze.

 

To, co potřebují majitelé a manažeři firem, je, aby pracovníci nahlíželi na firmu jako na svou, porozuměli businessu firmy, získali celistvý obraz o firemních procesech a jejich vztazích, dokázali porozumět trhu a očekáváním klientů i svých kolegů, šetřili náklady a hledali a využívali nové příležitosti businessu. Dá se to vůbec naučit? Odpověď zní ano! Zkušenosti z řady firem, ve kterých se zaměřili na posílení ekonomického myšlení všech, kteří rozhodují o tom, jak efektivně hospodaříme, jsou jednoznačné.

 

Otázkou je, zda existují vzdělávací programy, které učí „proč“ a „jak“ ekonomicky jednat, které nejsou jen ekonomickou teorií, ale poskytují jasné odpovědi na otázky efektivity hospodářské praxe. Konkrétní odpovědí na tuto otázku jsou simulační tréninky, které vyvinula světová jednička v oblasti ekonomických simulací společnost Business Today International Ltd. Na podmínky českých a slovenských firem a institucí tyto simulace adaptuje SMARTER Training and Consulting, exkluzivní dodavatel simulačních tréninků BTI v ČR a SR.

 

Vydělávají simulační hry peníze?

 

Simulační hra, spíše však trénink, přehledně ukazuje chování podniku na trhu. Účastníci se rozdělí na 3-4 členné skupiny – firmy, které spolu budou soupeřit o trh. Týmy mají za úkol promyslet strategii firmy a „rozjet“ nově, v nových obtížných podmínkách business. Celá firma, zařízení, peníze, zásoby, pracovníci, vše je před nimi na „hrací desce“, vše je názorné a hmatatelné. Po ruce mají banku, dodavatele materiálu, marketingovou průzkumnou agenturu.

 

Týmy mají možnost se svobodně rozhodnout, co, jak a s jakými zdroji a prostředky budou vytvářet a jak své výsledky uplatní na trhu, který na základě jasných pravidel představují lektoři. Výsledky svého podnikání týmy vždy po ukončení „kvartálu“ a „roku“ vyhodnotí. Lektoři společně s účastníky analyzují výsledky a hledají příčiny úspěchu i neúspěchu všech firem na trhu. Společně vyvozují závěry pro strategii a postup v dalších měsících a kvartálech.

 

Zjednodušeně řečeno: během simulace účastníci vydělávají, ale i ztrácejí peníze, dělají užitečná a výnosná rozhodnutí, ale i rozhodnutí špatná a prodělečná, získávají, ale i ztrácejí své pozice na trhu, dobře, ale i špatně organizují práci, nakupují materiál a služby, efektivně i neefektivně zajišťují logistiku, dostávají se do zisku, ale i do ztráty, prosperují, ale i bankrotují. Podstatné je, že společně s lektory, ale často i zcela samostatně zjišťují, co a jak je dovedlo k dobrým a špatným hospodářským výsledkům. Všechny úspěchy, omyly, ztráty i zisky účastníci hluboce prožívají a do paměti si hluboko ukládají, co v praxi ve svých firmách mají dělat a co naopak nedělat, co firmě a jim samotným pomůže a co uškodí.

 

Trénink obsahuje prvky hry a soutěže a proto se tak snadno jeho prostřednictvím účastníci učí věci, které jsou jinak suché a nezáživné. Můžeme snad být jen trochu smutní z toho, že tak vynikající uplatnění Komenského principu „škola hrou“ je zahraniční a nikoliv domácí provenience.

 

O čem se účastníci během tréninku přesvědčí?

 

 • Peníze až na prvním místě: trénink „odtajní“ pro účastníky finanční toky a ukáže jim finanční důsledky jejich rozhodnutí.
 • Změna je život: trénink naučí tvořit a zavádět do praxe nové strategie, úspěšně projít transformacemi a restrukturalizacemi.
 • Využívání omezených zdrojů v době recese: naučí šetřit náklady, maximalizovat zisk, měřit výkon, zvyšovat hodnotu pro majitele.
 • Business z ptačí perspektivy: poskytne komplexní pohled na marketing, obchod, finance a celý dodavatelský řetězec.
 • Synergie v praxi: pomůže rozbourat bariéry mezi odděleními, divizemi, nastaví nová kritéria pro rozvoj manažerů.

 

Jak nastavit simulaci právě pro Vás?

BTI - tvůrce ekonomických (manažerských) simulací má k dispozici vice než 50 typů principiálně shodných simulací, které však jsou odlišně zaměřeny pro různá odvětví či segmenty ekonomiky. SMARTER v současné době pracuje se základní všeobecně koncipovanou a na české a slovenské poměry adaptovanou simulací „Managing Busines Today“, která se hodí pro všechny výrobní a obchodní firmy. Kromě toho má v české / slovenské verzi také speciální simulaci „Managing Telecommunication Today“ pro telekomunikační operátory a „Motor Management Today“ pro dealery či koncesionáře v automobilovém businessu.

 

Novinkou roku 2015 jsou dva moduly: „Construction Business Today“ určený pro střední a velké stavební firmy, které po velmi hubených letech chtějí využít oživení. Druhou novinkou na českém trhu je simulace s příznačným názvem „START UP: Running a Succesful Business Today“. Je určena pro malé a střední firmy, majitelům a manažerům (často v jedné osobě), kteří rozjíždějí svůj business.

 

Zájemci se mohou rozhodnout: buď využijí „universální“ simulaci nebo dají přednost simulaci, která je koncipována přesně na jejich produkty, služby a specifické klienty, což je však spojeno s dodatečnými náklady na přípravu daného specifického modulu.

 

SMARTER i v případě využití „universálního“ modulu – MBT, postupuje v těchto krocích:

 • Seznámení s ekonomickou situací klienta, společně s manažery firmy identifikace základních ekonomických problémů a možností růstu, stanovení specifických cílů simulačního tréninku.
 • Výběr odpovídajících případových studií a příprava cvičení, navazujících na samotnou  simulaci. Obsahová a organizační příprava simulace.
 • E-learningový „učící“ test základních ekonomických znalostí a dovedností. Probíhá cca 5 – 15 dnů před samotnou simulací.
 • Realizace simulačního tréninku (zpravidla 2 – 3 denní). Počet účastníků může být maximálně 24 (6 týmů – cvičných firem -  se čtyřmi osobami). Optimální jsou 4 skupiny se 3 – 4 osobami v týmu / firmě.
 • Distanční „follow up“ (cca 3 týdny po simulaci) formou ověření praktického uplatnění poznatků a zkušeností ze simulace (webový formulář) nebo s využitím tzv. „on-line coachingu“ s pomocí technologie Webex.
 • Strategický workshop, při kterém účastníci programu společně s lektory SMARTERu využívají živou zkušenost ze simulace a získané poznatky aplikují na podmínky své firmy. Hledají možnosti, kde ušetřit, ale i nové příležitosti, které zlepší jejich postavení na trhu, zvýší jejich zisk.

Nekupujte zajíce v pytli!

Simulační tréninky BTI / SMARTER patří k „zážitkovým“ kurzům navzdory „suché“ ekonomické problematice, kterou se zabývají. Proto je ideální trénink vidět a zažít. Přesvědčte se sami, že je to reálná cesta, jak prostřednictvím vzdělávání úspěšně čelit důsledkům hospodářské recese a připravit se na období vzestupu. Chceme v tomto směru podat ruku všem, které popisovaný simulační trénink zaujal. Kontaktujte nás a dohodneme se na vaší nezávazné „ochutnávce“ prostřednictvím krátké ukázky. Investujte, až si budete jisti, že tento trénink pomůže k ekonomickému rozvoji vaší firmy.

PhDr. Aleš Kabátek, CSc. | Autor je sociolog, ředitel společnosti SMARTER Training & Consulting

Všechny články zde