On-line trénink E-learning Microlearning On-line simulace Animovaná videa

On-line 360° hodnocení

Co to je?

Online zpětná vazba 360°“ je prostředek osobního a profesního rozvoje manažerů a pracovníků. Využití této aplikace umožňuje pravidelně, prokazatelně a sjednocenou metodikou monitorovat naplňování kompetencí a rozvoj jednotlivých lidí ve společnosti. Metoda 360° zajišťuje ucelený pohled na naplňování definovaných kompetencí jednotlivce prostřednictvím porovnání vlastního pohledu na sebe sama s pohledem kolegů na stejné úrovni řízení, nadřízených, podřízených, případně i klientů. Všichni uvedení hodnotí stejné oblasti se stejným principem škálování. Díky tomu je dosahováno objektivnějšího zhodnocení pracovních návyků, chování, týmovosti apod. jednotlivce. K hodnocení je využíván online formulář na platformě, kterou administruje SMARTER. V malých týmech doporučujeme, aby tzv. „všichni hodnotili všechny“. Účastníci hodnotí anonymně. V celém procesu hodnocení pracovníků je klíčovým hodnotící rozhovor, který lze rovněž realizovat online.

Jak to funguje?

Na základě předaného kompetenčního modelu klienta nebo na základě online dotazníku, který zjišťuje klíčové kompetence budoucích hodnocených, jsou formulovány otázky online hodnotícího dotazníku. Odkaz na dotazník je rozeslán podle požadavků klienta. Vyplněný dotazník je automaticky odeslán ke zpracování. Následně je poskytnuta (online) závěrečná hodnotící zpráva, která je podkladem pro hodnotící interview, které provádí s hodnoceným jeho přímý nadřízený. Všechny kroky zpětné vazba 360°“ lze přitom zajistit „in a fully remote way“:

  • Online rozeslání informací o poskytování zpětné vazby a o metodě 360
  • Online školení hodnotitelů / hodnocených
  • Online dotazník na platformě Opinion.cz
  • Online předání inidividuálních závěrečných zpráv
  • Online individuální interview s účastníky, koučovací rozvojový rozhovor

Funkční ukázka hodnotícího formuláře

Ukázkový formulář

Půjdeme do toho společně?